top of page

觀眾類別

專業觀眾及買家

來自殯葬墓園及相關行業参觀人仕

 • 行業協會

 • 骨灰龕埸

 • 顧問及服務供應商

 • 分銷商

 • 教育團體

 • 防腐師

 • 進出口商

 • 金融投資單位

 • 殯儀策劃師

 • 殯儀館

 • 殯儀服務供應商

 • 資訊科技

 • 生產商

 • 出版

 • 遺體運送

 • 有關政府單位

 • 零售商

 • 社交媒體

 • 貿易商

 • 批發商

bottom of page